Podpora samostatného bydlení

Image
psb
Podpora samostatného bydlení je terénní sociální služba, která podporuje dospělé lidi s duševním onemocněním, mentálním a zdravotním znevýhodněním, aby žili a bydleli podle svých představ.
Do služby mohou vstoupit jednotlivci i rodiny s dětmi.
Služba probíhá formou pravidelných konzultací a asistencí v bytě klientů/klientek a také formou podpory při jednání na úřadech, u lékaře, při nakupování a během nejrůznějších doprovodů dle potřeb.

Podpora služby vede k získání potřebných návyků a dovedností, které lidem s hendikepem umožní bezpečně bydlet, orientovat se v místě bydliště, starat se o svou domácnost, zvládat výchovu dětí v rodině, hospodařit se svými penězi, mít dobré vztahy a umět trávit volný čas.
Služba může být poskytována na území města Litoměřice i v přilehlých městech a obcích, v dojezdové vzdálenosti do 20 km (Terezín, Lovosice, Úštěk a okolní vesnice).

Kde službu poskytujeme

Podpora samostatného bydlení Litoměřice
Teplická 1
Litoměřice
412 01
psb@diakonieltm.cz
Pondělí: 9:00-15:30
Úterý: 9:00-15:30
Středa: 9:00-15:30
Čtvrtek: 9:00-15:30
Pátek: 9:00-15:30
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno
Mimo tento čas a o víkendech a svátcích je služba poskytována dle individuálních potřeb a podle domluvy.

Informace pro uživatele

Nabízíme podporu:

 • při hledání vhodného bydlení (pomoc s hledáním na internetu, doprovod na prohlídku bytu) a při podpisu smlouvy (kontrola údajů ve smlouvě a smluvních podmínek)
 • ve výběru a nákupu vhodného vybavení bytu
 • při jednání se sousedy a majitelem bytu
 • při hospodaření s penězi
 • při péči o domácnost (vaření, nakupování, úklid) a o sebe sama
 • v orientaci ve městě
 • při jednání na úřadech, soudech, u lékaře, apod.
 • ve využívání veřejně dostupných služeb (kadeřnictví, kulturní akce)
 • v prosazování oprávněných práv a zájmů
 • ve spolupráci s rodinou a opatrovníkem
 • při výchově dětí v rodině a při výchovné činnosti s dětmi (pomoc při doučování, jednání se školou nebo školkou, pomoc se zajištěním odborného přístupu – logopedie, pedagogicko psychologická poradna apod.)
 • v zapojení se do pracovních aktivit (především ve spolupráci se Sociální rehabilitaci, Sociálně terapeutickými dílnami nebo Centrem denních služeb)
 • ve využívání volného času

Jak dlouho služba probíhá?

Délka poskytování služby je individuální - u někoho služba představuje přechodnou podporu na cestě k samostatnému bydlení, u jiného jde o dlouhodobě poskytovanou sociální službu. Celková délka i konkrétní podmínky poskytované služby závisí na přání a možnostech uživatele/uživatelky. Smlouva o poskytování služby je uzavírána na 1 rok s možností prodloužení.

Služba je hrazena dle platného ceníku. 

Jak služba probíhá?

Služba probíhá formou pravidelných konzultací a asistencí v bytě klientů/klientek a také formou podpory při jednání na úřadech, u lékaře, při nakupování a během nejrůznějších doprovodů dle potřeb.

Podpora služby vede k získání potřebných návyků a dovedností, které lidem s hendikepem umožní bezpečně bydlet, orientovat se v místě bydliště, starat se o svou domácnost, zvládat výchovu dětí v rodině, hospodařit se svými penězi, mít dobré vztahy a umět trávit volný čas.  

Poslání, cíle, okruh osob a zásady

Poslání služby

Posláním služby je poskytnout dospělým lidem se zdravotním znevýhodněním při bydlení takovou podporu, která jim umožní žít co nejvíce samostatně.

Při naplňování našeho poslání se opíráme  o čtyři základní hodnoty: Obrázek odebrán.
 

Cíle služby

Cílem služby je, aby uživatelé a uživatelky bydleli v běžném prostředí samostatně nebo s přiměřenou podporou a mohli žít co nejvíce podle svých představ. Přiměřená podpora jim umožní mít maximální kontrolu nad svým životem.

Dílčí cíle:
 • Uživatel, si sám nebo s minimální podporou udrží bydlení v přirozeném prostředí a zvládá každodenní péči o sebe, svou domácnost, případně péči o své děti a jejich výchovu.
 • Uživatel, sám nebo s minimální podporou, využívá běžné dostupné služby (například obchody, pošta, banky, úřady, lékaři), má placenou práci a možnost smysluplně trávit volný čas.
 • Uživatel, sám či s minimální podporou navazuje a udržuje přirozené sociální vztahy a kontakty (například stýká se s rodinou, má známé, přátele, životní partnery, domluví se se sousedy a dalšími lidmi i mimo službu).
 • Uživatel, zná svá práva a umí je sám či s minimální podporou obhájit, ale zároveň si je vědom svých občanských povinností a uvědomuje si důsledky svého jednání.
   

Okruh osob

Cílovou skupinou služby jsou lidé ve věku od 18 let, kteří mají zdravotní postižení, duševní onemocnění nebo mentální postižení, chtějí samostatně bydlet a žít samostatnější život a potřebují k tomu podporu. Do služby mohou vstoupit jednotlivci i rodiny s dětmi.

Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatele a to nejdále v dojezdové vzdálenosti 20 km od sídla služby.

Za nepříznivou životní situaci v oblasti bydlení považujeme takovou situaci, kdy uživatel v důsledku své zdravotního znevýhodnění má sníženou soběstačnost a samostatnost a nezvládá samostatné bydlení bez přiměřené podpory.

 

Zásady poskytování služby

Naplňování poslání Podpory samostatného bydlení vychází z následujících zásad:

1. Důstojné a rovnocenné jednání

Se všemi uživateli a uživatelkami jednáme s úctou, jako se sobě rovnými, zachováváme jejich lidskou důstojnost, bereme vážně jejich rozhodnutí žít život podle svých představ.

2. Individuální přístup

Při poskytování služby vycházíme z potřeb, přání, možností a schopností každého uživatele a uživatelky. Respektujeme jeho jedinečnost, zájmy a názory.

3. Respektování práv uživatele, včetně práva na svobodné rozhodnutí

Dbáme na dodržování lidských práv uživatelů a uživatelek, včetně práva na samostatné rozhodování s přiměřenou podporou, a práva nést za své činy odpovědnost a učit se ze svých chyb.

4. Směřování k samostatnosti

Snahou všech pracovníků je podporovat co nejvyšší stupeň samostatnosti a nezávislosti uživatelů a uživatelek a poskytovat jim pouze takovou podporu, která je nezbytně nutná.

5. Zapojení do společnosti

Základem poskytované služby je využívání běžných služeb veřejnosti, podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinami a opatrovníky. Nenahrazujeme služby ve společnosti běžně dostupné.

6. Důvěra a diskrétnost

Důvěřujeme v možnosti dalšího rozvoje každého uživatele nebo uživatelky tak, aby se cítili důležití a oceňovaní. Zachováváme důvěrnost informací, které se o uživatelích dozvíme.

7. Odbornost

Odpovídáme za odbornou práci, řídíme se etickým kodexem, průběžně se vzděláváme.  Vybíráme takové metody, které jsou pro každého uživatele nejvhodnější. Spolupracujeme s odborníky i s lidmi, kteří mohou poskytnout uživateli přirozenou podporu v běžném prostředí.