Občanská poradna Most a Litvínov

Image
Občanská poradna
"Jsme tu pro všechny, kterým můžeme prostřednictvím poradenství pomoct s řešením nepříznivé sociální situace."

Kde službu poskytujeme

Občanská poradna Litvínov
Žižkova 151
Litvínov
436 01
op@most.diakonie.cz
Pondělí: 10:00-13:00, 14:00-17:00
Úterý: 9:00-13:00
Středa: 9:00-14:00
Čtvrtek: 10:00-13:00, 14:00-17:00
Pátek: 9:00-13:00
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno
Občanská poradna Most
Lomená 47
Most
434 01
op@most.diakonie.cz
Pondělí: 10:00-13:00, 14:00-17:00
Úterý: 9:00-13:00
Středa: 9:00-14:00
Čtvrtek: 10:00-13:00, 14:00-17:00
Pátek: 9:00-13:00
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno

Informace pro uživatele

Upozornění na mimořádné změny v otevírací době
 • Z důvodu plánované odstávky elektrické energie budou v pondělí 25. září uzavřeny všechny služby v Lomené ulici v Mostě. Děkujeme za pochopení.
 • Upozorňujeme klienty, že pobočka Litvínov je z provozních důvodů od 4.9. do 27.9.2023 a 29.9.2023 uzavřena. Prosíme zájemce o službu, aby se obrátili na recepci OP, tel. 721 258 865.

Děkujeme za pochopení. Tým OP

Poslání

Jsme tu pro všechny, kterým můžeme prostřednictvím poradenství pomoct s řešením nepříznivé sociální situace. Naším přístupem se snažíme zmírnit dopad negativních důsledků, které nepříznivá sociální situace do životů lidí přináší. Poskytujeme své služby tak, aby lidé nebyli znevýhodňováni z důvodu neznalosti svých práv a povinností.

Nepříznivá sociální situace

Za nepříznivou sociální situaci považujeme takovou situaci, kdy se osoba nedokáže v důsledku neznalosti svých práv a povinností účinně hájit vlastními silami, anebo je ohrožena sociálním vyloučením.

Cíle služby

 • Klient je schopen se zorientovat v nepříznivé sociální situaci a tím předejde sociálnímu vyloučení.
 • Klient přijímá zodpovědnost za aktivní řešení své situace a prokáže kompetence k jejímu zvládnutí.
 • Klient je schopen dořešit nepříznivou sociální situaci vlastními silami.
 • Klient je schopen vyřešit problém s dluhy, stabilizovat svoji nepříznivou finanční situaci a předejít sociálnímu vyloučení.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou dospělí lidé od 18 let, kteří potřebují pomoc s řešením své nepříznivé sociální situace. Poradna neomezuje svoji činnost na žádnou konkrétní skupinu.

Cílovou skupinou nejsou lidé, kteří hledají právní zastoupení, řeší problém trestněprávního nebo obchodněprávního charakteru.

Naše zásady

Občanská poradna se řídí Zákonem o sociálních službách, Chartou občanských poraden, Metodikou občanského poradenství a poradci respektují Etický kodex občanského poradce.

Milosrdenství, naděje, fortelnost a společenství jsou čtyři základní hodnoty, o které v diakonické práci zvláště usilujeme, které chceme rozvíjet, chránit a předávat. Z těchto hodnot vychází také hlavní zásady naší práce:

 • Uplatňujeme otevřenost: přestože je Diakonie ČCE křesťanskou organizací, je tato organizace otevřena jak křesťanům, tak nekřesťanům. Služby poskytujeme všem potřebným z celé společnosti.
 • Zachováváme nestrannost: službu OP poskytujeme všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statutu apod. Službu poskytujeme bez přepjatosti a zaujatosti vůči klientovi a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poradce.
 • Dbáme na diskrétnost: nic, co se v OP od klienta a o klientovi dozvíme, včetně informace o tom, že OP navštívil, nesdělujeme dalším osobám bez výslovného souhlasu klienta. Dodržujeme závazek mlčenlivosti. Klient může v OP vystupovat anonymně.
 • Uplatňujeme individuální přístup: ke klientovi přistupujeme s ohledem na jeho konkrétní potřeby se zaměřením na řešení jeho konkrétního problému.
 • Respektujeme osobní volbu klienta: ke klientovi přistupujeme s předpokladem, že je schopen rozhodovat o svém životě, účastnit se všech rozhodnutí a možných řešení, která mohou ovlivnit jeho stávající situaci a že je schopen svá rozhodnutí a realizovaná řešení hodnotit, případně přehodnocovat. Respektujeme rozhodnutí klienta v jím zvolené možnosti řešení jeho problému.
 • Zachováváme soukromí: s klientem mluvíme v bezpečném prostředí konzultovny, bez přítomnosti dalších osob. S klientem pracuje pouze jeden poradce, do konzultace nezasahují další osoby nebo poradci. Zastupitelnost poradců je možná.
 • Služby poskytujeme profesionálně: klademe důraz na profesionalitu pracovníků. Nabízíme jim podporu v jejich rozvoji, zejména vzdělávání a supervizi. Sledujeme nové trendy ve službě a zavádíme je do praxe.
Image
Občanská poradna
Jak nás můžete kontaktovat

Doporučujeme, aby se zájemci o službu k osobní konzultaci telefonicky či osobně OBJEDNALI.
Pokud se vám nedaří do poradny dovolat, mějte prosím trpělivost a zkuste zavolat později. Pracovník na recepci obsluhuje druhý telefon anebo se věnuje zájemcům, kteří přišli osobně. Děkujeme za pochopení.

Kontakty na recepci pro objednání k osobním konzultacím

Telefon: 417 638 954
Mobil: 721 258 865
E-mail: op@most.diakonie.cz

Dotaz můžete zaslat také prostřednictvím e-formuláře
E-poradna

Způsob poskytování služby

Občanská poradna poskytuje pomoc zejména v těchto oblastech:

 • sociálně právní pomoc – dávky hmotné nouze, dávky státní sociální podpory, příspěvek na péči,
 • dluhy a exekuce – splátkový kalendář, návrh na nařízení výkonu rozhodnutí/exekuce, odvolání proti exekuci, návrh na odklad nebo zastavení exekuce, odpor proti platebnímu rozkazu, insolvence (osobní bankrot),
 • pracovně právní vztahy – vznik, změny a zánik pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance,
 • nájemní vztahy a bydlení – vznik a zánik nájmu, práva a povinnosti pronajímatele a nájemce, spoluvlastnické právo k bytu, vlastnické právo k bytu,
 • ochrana spotřebitele – smluvní vztah, vymáhání práv spotřebitele,
 • občanské soudní řízení – žaloba, návrh na zahájení řízení, opravné prostředky (odvolání, odpor),
 • majetkoprávní vztahy – náhrada škody, dědictví, společné jmění manželů, podílové spoluvlastnictví,
 • rodinné a partnerské vztahy – vznik a zánik manželství, vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí, smírný způsob řešení rodinných sporů s využitím prvků rodinné mediace (tzv. Cochemský model), nastavení péče o děti a domluva na kontaktu rodičů s dětmi po rozvodu/rozchodu, stanovení dohod v rámci rodinného a mezigeneračního soužití.

Nabízíme péči evangelického faráře, který poskytuje pastorační rozhovory pro načerpání duchovní podpory.

Průběh poskytování služby
 • Občanskou poradnu mohou kontaktovat samotní zájemci o službu nebo pracovníci spolupracujících organizací, případně další osoby, a to buď osobně, telefonicky, písemně či elektronicky.
 • Zájemcům o službu doporučujeme se ke konzultaci předem objednat.
 • Jednání se zájemci o službu provádí recepční.
 • Recepční zjišťuje zakázku zájemce o službu, jeho očekávání a osobní cíle.
 • Každý zájemce o službu obdrží od recepční informace o poskytované službě včetně podmínek poskytované služby.
 • Zájemce o službu je:
  • buď obsloužen na místě, tzn., že je předán přímo k poradci do jedné z konzultoven,
  • odkázán na jinou instituci v případě, že nespadá do cílové skupiny,
  • nebo v případě plné denní kapacity objednán k osobní konzultaci na jiný den.
 • Údaje o zájemci o službu zaeviduje recepční do elektronické Kontaktní karty a elektronické Objednací knihy.
 • Recepční poskytuje informace o potřebných dokladech, které by si měl zájemce o službu na konzultaci o konkrétním problému s sebou přinést (např. oddací list, rodný list, rozsudek okresního soudu, apod.).
 • Občanská poradna poskytuje své služby prostřednictvím osobních, telefonických a elektronických konzultací.
 • Důvody vedoucí k odmítnutí zájemce o službu:
  • zájemce nespadá do výše uvedené cílové skupiny
  • je naplněna kapacita služby
  • zájemce o službu požaduje nebo potřebuje jinou službu než nabízíme 
Kapacita služby
 • Kapacita služby na pracovišti v Mostě - 5 pracovníků.
 • Kapacita služby na pracovišti v Litvínově - 1 pracovník.
Právní postavení
 • Občanská poradna Most a Litvínov je ambulantní služba a poskytuje odborné sociální poradenství. Tato služba je registrována podle § 37, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Zřizovatelem je Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě.
 • Řídíme se zákonem o sociálních službách, Chartou občanských poraden, Metodikou občanského poradenství a poradci respektují Etický kodex občanského poradce.
 • Službu ze zákona o sociálních službách poskytujeme bezplatně.