SLOVO K ZAMYŠLENÍ: Naděje zítřka

1. července 2021
SLOVO K ZAMYŠLENÍ: Naděje zítřka
1. července 2021 - SLOVO K ZAMYŠLENÍ: Naděje zítřka

V letošním roce v Diakonii slavíme rok hodnoty naděje. Nejen v kontextu světové pandemie je to to nejlepší povzbuzení. Když se člověk cítí na konci sil, když na něj padají starosti, strasti a smutek všedního dne a života vůbec, když přestává vidět slunce, které vyjde i zítra, v takových situacích často nezbývá chytit se ničeho jiného, než naděje. Ale co to vlastně je naděje?

Budete mi královstvím kněží, pronárodem svatým. (Exodus 19,5)

Z bible známe slovo zaslíbení. Zní tam mnohokrát. Velmi silně zní Abrahamovi, když ho zve z Uru na cestu do země, která se stane jeho domovem. Podobně zní Izraelskému lidu v Egyptě. Vstaň, vyjdi, následuj mne. A já ti dám zemi i ochranu. Učiním tě velikým národem. To je Boží zaslíbení. V tom zaslíbení se z otroků stávají kněží. Jít touto cestou, to je cesta za nadějí.

Neboť v Písmu stojí: `Hle, kladu na Siónu kámen vyvolený, úhelný, vzácný; kdo v něj věří, nebude zahanben.´ (1 Petrova 2,6)

Naděje znamená odhodlat se, vyhlédnout, věřit, že i zítřek bude mít smysl. A vůbec to nemusí být způsobeno mojí silou, snahou, umem nebo bohatstvím. Je to rozměr naděje, který se člověku děje svrchu. Známe to z Nového zákona. Naděje k člověku přichází v Kristu, který proměňuje lidský pohled na svět a člověku říká: pojď se mnou touto cestou.

Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj! (Žalm 19,15)

Pozvání k naději. To je to, co Bůh člověku nabízí. Ochranu a budoucnost. A člověk samozřejmě může žít dál ve svém otroctví. Může dál žít životem, který nevidí v zítřku smysl. Ale když přijme výzvu naděje, promění se nejen jeho budoucnost, ale už přítomnost. Stesk a smutek nad tíží dneška se promění ve slunce zítřka. A když to člověku dojde, když se mu naděje usídlí v jeho srdci, jeho ústa pak vyznají chválu a dík. A zítřek bude mít smysl.