V chráněném bydlení jsou lidé s postižením doma

Chráněné bydlení poskytuje bezpečný a příjemný prostor k žití lidem, kteří si samostatné bydlení z nějakého důvodu nemohou zařídit a sami v něm fungovat. Tím hlavním důvodem je často zdravotní znevýhodnění, které je natolik omezující, že lidé potřebují v mnoha životních situacích pomoc, podporu a doprovázení, aby si mohli zajišťovat věci tak, jak fungují každému z nás.

Chráněné bydlení poskytuje domov lidem se zdravotním znevýhodněním
V chráněném bydlení jsou lidé s postižením doma

Chráněné bydlení je místem, kde člověk může žít svobodně a plnohodnotně, i když má mnoho věcí ve svém životě uspořádaných velmi nestandardně a na různé situace reaguje často jinak, než jak nám společenský úzus velí. Proto se stává, že situace, kterou většina lidí zvládá bez větší námahy a rutinně, může člověka se specifickým zdravotním znevýhodněním dostat do úzkostí, nebo jedná příliš impulsivně s nepříjemnými následky, anebo se naopak uzavře do sebe a několik dní nekomunikuje. Chráněné bydlení umí upravit prostor a přístup tak, aby lidé, kteří v něm bydlí, měli šanci tyto překážky překonat a dařilo se jim žít, jak chtějí a jak žije každý z nás.

V Přešticích poskytuje službu chráněného bydlení Diakonie Západ v zařízení, které se jmenuje Můj 1 + 0. Naše zařízení má kapacitu poskytovat službu 14 lidem. Momentálně ji využívá šest lidí, kteří bydlí v malých domácnostech ve dvoupodlažním domě, a další dva v bytě v jednom z Přeštických panelových domů. Jak v domácnostech v domě, tak v bytě si klienti s dopomocí uklízejí, perou, vaří, nakupují aj. Od minulého léta se klienti rozhodli, že večeře, snídaně a případné svačiny nechtějí chystat dohromady s ostatními, ale chtějí si vařit každý sám. Mají tak mnohem víc pod kontrolou jejich záležitosti a rozhodování sami za sebe. Učí se naplánovat si danou aktivitu, kdy jim se hodí a rovněž potřebují-li k ní naší asistenci.

001062Někteří chodí do práce, někdo do denního stacionáře a jeden klient si domluvil individuální hodiny základů počítání a čtení s lektorkou. Podporujeme je také ve volnočasových aktivitách, pomáháme klientům objevovat jejich zájmy a možnosti jak je naplnit. Jezdit pravidelně do antikvariátu, zdá se být příjemně strávený volný čas pro jednoho obyvatele Můj 1 + 0. Jiní si hledají různé kulturní akce, jezdí plavat nebo se navštěvují se svými známými. Podporujeme je v tom, aby využívali místních služeb a možností, které se v městě Přeštice nabízejí.

Harmonogram dne si každý řídí sám. Jedním ze základních pilířů Můj 1 + 0 je, že není problém hledat možnosti fungování i pro ty, kteří mají v tomto ohledu velmi specifické potřeby. Tak například jeden z obyvatel má zcela obrácený biorytmus spánku a bdění, což prakticky znamená, že spí do odpoledne a chodí spát ve tři ve čtyři ráno. V jedenáct hodin v noci teprve vyráží na procházku. Od pracovníků to vyžadovalo upravit a vyřešit několik věcí tak, aby i tento člověk mohl v chráněném bydlení fungovat, aby mu nehrozilo nebezpečí při nočním procházení, vyřešit s lékaři změnu rozpisu medikace aj. Překážky lze odstraňovat a podmínky přizpůsobovat, pak teprve můžeme mluvit o rovných příležitostech.

V chráněném bydlení upřednostňujeme zejména individuální podporu před skupinovou. Nenutíme klienty ke společným aktivitám ve větší skupině. Chceme, aby se sami rozhodli, zda se chtějí družit či nikoliv. Na pracovníky to klade zvýšené nároky v tom, že musí svůj pracovní den pečlivě plánovat, aby se zvládli s jednotlivými klienty individuálně, podle jejich potřeb, věnovat různým činnostem. Máme ale za to, že takto to našim klientům vyhovuje a tento způsob práce zvyšuje kvalitu jejich života. Sama si neumím představit, že se můj život, od rána do večera, odehrává ve skupině lidí, všechno dělám společně s dalšími pěti šesti lidmi, a přitom nejsou moje rodina.

Štěpánka Nozarová, vedoucí a sociální pracovnice Můj 1 + 0 Přeštice