Systém a řízení Diakonie

Diakonie ČCE je velkou organizací, která ročně podpoří více než 30 000 lidí. Aby byla blíž těm, kdo pomoc opravdu potřebují, zřizuje Diakonie po celé republice různé organizační jednotky - střediska, školy a další organizace. V nich jsou pracovníci po ruce všem, kteří se ocitli ve špatné situaci, se kterou si nedovedou poradit sami.

Dohromady tvoří Diakonii ČCE:

  • střediska
  • školské právnické osoby
  • nadace a nadační fondy
  • servisní organizační jednotky
  • další zřizované organizační jednotky
  • organizační jednotky zřizované středisky
  • přidružené organizace

Práce a činnost Diakonie se řídí jednotnými hodnotami, vychází ze společně uznávaných principů a jsou v nich uplatňovány společné organizační, pracovní i řídící postupy.

Jak je Diakonie řízena?

Na úrovni celé organizace

Správní rada Diakonie ČCE

Správní rada Diakonie ČCE (dále jen SRD) je statutárním orgánem Diakonie ČCE, který zodpovídá za činnost celé Diakonie ČCE. Jedná jejím jménem navenek a rozhoduje ve všech věcech vyhrazených do působnosti SRD.

Seznam členů SRD

Ředitel Diakonie ČCE

Ředitel Diakonie ČCE je z titulu své funkce předsedou SRD a realizuje tak rozhodnutí SRD. Ředitelem DČCE je Mgr. Jan Soběslavský.

Dozorčí rada Diakonie ČCE

Dozorčí rada Diakonie ČCE (DRD) je kontrolním a poradním orgánem celé Diakonie ČCE, voleným synodem ČCE, kterému se ze své činnosti zodpovídá. DRD dbá především na zachování účelu, ke kterému byla Diakonie ČCE zřízena, a na uchování křesťanského charakteru organizace, stejně jako na soulad činnosti Diakonie ČCE s církevními předpisy a řády.

Seznam členů DRD

Na úrovni střediska

Správní rada střediska

Správní rada Střediska (dále jen SRS) je statutárním orgánem Střediska, který zodpovídá za činnost Střediska, jedná jménem Střediska a rozhoduje o všech záležitostech vyhrazených do působnosti SRS. SRS především zodpovídá za nastavení základních mechanismů řízení, koncepci a činnost Střediska.

Dozorčí rada střediska

Dozorčí rada Střediska (DRS) je kontrolním a poradním orgánem Střediska, který volí sbor nebo sbory ČCE, s nimiž je uzavřena smlouva o spolupráci. DRS sleduje činnost Střediska, dbá na zachování účelu a křesťanského charakteru Střediska a podporuje spolupráci Střediska a partnerského sboru.

Ředitel střediska

Ředitel Střediska je z titulu své funkce předsedou SRS a realizuje tak rozhodnutí SRS.

Na úrovni školských právnických osob

Ředitel školské právnické osoby

Ředitel ŠPO je jejím statutárním orgánem, který vystupuje, jedná a podpisuje jménem ŠPO samostatně, vyjma případů, ve kterých si musí vyžádat souhlas rady ŠPO.

Rada školské právnické osoby

Rada ŠPO je společně s ředitelem ŠPO orgánem ŠPO. Rada ŠPO především sleduje činnost příslušné ŠPO, dbá na zachování účelu, ke kterému byla zřízena, schvaluje základní dokumentaci, hospodaření a právní úkony majetkové povahy ŠPO.

Školská rada

Školská rada je poradním orgánem ředitele ŠPO, který umožňuje podílet se na řízení obsahu činnosti škol, jež příslušná ŠPO provozuje, pracovníkům ŠPO a zástupcům žáků těchto škol, případně zřizovateli.

Ostatní

Shromáždění Diakonie

Shromáždění Diakonie ČCE je specifickým orgánem v rámci organizace, jehož smyslem je otevřeně projednávat záležitosti života Diakonie ČCE v širším fóru, které tvoří zástupci výkonné, kontrolní i duchovenské složky, působící na všech úrovních Diakonie ČCE.