Hodnoty Diakonie

Posláním Diakonie je pomáhat potřebným. Toto poslání chápeme jako praktické vyjádření křesťanské víry. Při naplňování svého poslání se Diakonie opírá o čtyři základní hodnoty: Milosrdenství, fortelnost, společenství a naděje.
Image
Kluk s dalekohledem

Co jsou diakonické hodnoty?

Hodnoty jsou tím, o co v diakonické práci zvláště usilujeme, co chceme rozvíjet, chránit a předávat.

Hodnotami rozumějme to, co je pro Diakonii důležité, z čeho ve své práci vychází, nechává se motivovat a zároveň usiluje, aby se v její praci tyto hodnoty zpřítomňovaly a promlouvaly skrze ni

Milosrdenství

Vždy, když potkám klienta, tak se usměju a pozdravím ho.

Příběh milosrdenství (Lukášovo evangelium 10, 30 - 37)                     

Ježíš mu odpověděl: "Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů; ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl hnut soucitem; přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem, obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému dva denáry a řekl: `Postarej se o něj, a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. ´

Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?" Zákoník odpověděl: "Ten, který prokázal milosrdenství." Ježíš mu řekl: "Jdi a jednej také tak."

Žít z milosrdenství pro nás znamená

 • sloužit, dopomáhat, organizovat službu vždy s ohledem na člověka
 • jednat s klientem s respektem
 • poskytovat emoční podporu

Pomáháme měnit svět k lepšímu: věříme v sílu Boží lásky a lidského milosrdenství.

Fortelnost

Pracuji fortelně – vím co, proč a jak dělám.

Svévolníka výdělek jeho práce zklame, kdežto kdo rozsévá spravedlnost, má mzdu jistou (Přísloví 11,18).

Fortelnost zahrnuje poctivou a odborně provedenou práci, posilování motivace a kompetencí zaměstnanců Diakonie. Fortelnost míří ke spokojenosti uživatelů služeb. V duchu dobré tradice chceme být nadále příkladnou a inspirativní organizací.

Pracovat fortelně pro nás znamená

 • posilovat odpovědnost za poskytování služeb
 • udržovat profesionální hranice
 • zvládat zátěžové situace
 • zvládat komunikaci
 • dodržovat mlčenlivost

Pomáháme měnit svět k lepšímu: dbáme na kvalitu a odbornost naší práce.

Společenství

Jsem jedinečný dílek skládačky a obraz tvoříme pouze společně.

Nikdo nežije sám sobě… (Římanům 14,7)

Ani v Diakonii nikdo nepracuje sám pro sebe. Práce Diakonie směřuje potřebným lidem kolem nás.

Na práci v Diakonii není nikdo sám. Pracujeme v týmu. O naše pracovní týmy pečujeme - nebereme je jako samozřejmost. Ceníme si spolupráce a schopnosti dorozumění jako základu dobré praxe.

Pamatujeme na to, že Diakonii tvoří zejména klienti Diakonie - příjemci služeb. Vědomí širokého společenství posiluje naši motivaci ke službě.

Tvořit společenství pro nás znamená

 • v pracovním týmu pravdivě sdílet informace, znalosti, zkušenosti
 • dělit se o zkušenosti dobré praxe
 • přijímat i poskytovat zpětnou vazbu a hodnocení
 • řešit konflikty a neshody
 • vnímat svou odpovědnost za sebe i celek Diakonie

Pomáháme měnit svět k lepšímu: vytváříme společenství, které se svou prací podílí na tom, aby měl život smysl.

Naděje

Jsem stejně důležitý jako klient, mé srdce bije pro Diakonii.

Abraham uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo. (Římanům 4,18)

Naděje je jako světlo svíce: čím větší je tma, tím jasněji světlo svítí a tím více je také potřeba. Takovou nadějí chceme v Diakonii žít i v situacích deziluzí, zklamání a bezradností. S takovou nadějí chceme sloužit.

Naděje není odpovědí na všechna naše proč. Dává nám však dostatek síly, důvěry a odvahy nepropadnout v obtížných situacích rutině a rezignaci. S nadějí očekáváme zlomový okamžik. Aktivně vyhlížíme, kdy přijde pozitivní změna.

Máme naději, že práce s potřebnými buduje a podporuje lidskost a vzájemné přijímání.

Žít z naděje pro nás znamená

 • rozumět významu osobního rozvoje a hledat k němu příležitosti
 • trpělivost a schopnost zdravého odstupu
 • ochotu pracovat na strategii a rozvoji organizace
 • osobní angažovanost

Pomáháme měnit svět k lepšímu: v těžkých chvílích osobních i celé organizace nás posiluje naděje.

Kde se berou diakonické hodnoty?

 • v respektu ke křesťanské tradici - jsme přesvědčeni, že hodnoty křesťanské tradice naplňují lidský život smyslem.
 • v péči o lidské vztahy - slušnost, laskavost a vstřícnost jsou znamením sebeúcty, podporují schopnost porozumění a posilují důvěryhodnost celé organizace
 • v připravenosti přijímat výzvy - opora v tradici posiluje naši vnímavost vůči rodícím se potřebám dneška i budoucnosti

K čemu jsou diakonické hodnoty?

 • vystihují jádro, specifičnost, nosnost a poselství Diakonie
 • ukazují cestu
 • jsou oporou a motivací diakonické práce

Citlivě vnímáme potřeby společnosti i každého jednotlivého člověka a hledáme cesty, jak je naplnit.