Jak je Diakonie řízena?

Správní rada Diakonie ČCE

Správní rada Diakonie ČCE (dále jen SRD) je statutárním orgánem Diakonie ČCE, který zodpovídá za činnost celé Diakonie ČCE. Jedná jejím jménem navenek a rozhoduje ve všech věcech vyhrazených do působnosti SRD.

Členy SRD jsou: Mgr. Petr Haška - předseda, Ing. Miloslav Běťák - člen, Mgr. Štěpán Brodský - člen, Mgr. Jan Soběslavský - člen

Ředitel Diakonie ČCE

Ředitel Diakonie ČCE (mateřské organizace) je z titulu své funkce předsedou SRD a realizuje tak rozhodnutí SRD.

Ředitelem DČCE je Mgr. Petr Haška.

Dozorčí rada Diakonie ČCE

Dozorčí rada Diakonie ČCE (DRD) je kontrolním a poradním orgánem celé Diakonie ČCE, voleným synodem ČCE, kterému se ze své činnosti zodpovídá. DRD dbá především na zachování účelu, ke kterému byla Diakonie ČCE zřízena, a na uchování křesťanského charakteru organizace, stejně jako na soulad činnosti Diakonie ČCE s církevními předpisy a řády.

Seznam členů Dozorčí rady DČCE

Správní rada střediska

Správní rada Střediska (dále jen SRS) je statutárním orgánem Střediska, který zodpovídá za činnost Střediska, jedná jménem Střediska a rozhoduje o všech záležitostech vyhrazených do působnosti SRS. SRS především zodpovídá za nastavení základních mechanismů řízení, koncepci a činnost Střediska.

Dozorčí rada střediska

Dozorčí rada Střediska (DRS) je kontrolním a poradním orgánem Střediska, který volí sbor nebo sbory ČCE, s nimiž je uzavřena smlouva o spolupráci. DRS sleduje činnost Střediska, dbá na zachování účelu a křesťanského charakteru Střediska a podporuje spolupráci Střediska a partnerského sboru.

Ředitel střediska

Ředitel Střediska je z titulu své funkce předsedou SRS a realizuje tak rozhodnutí SRS.

Ředitel školské právnické osoby (ŠPO)

Ředitel ŠPO je jejím statutárním orgánem, který vystupuje, jedná a podpisuje jménem ŠPO samostatně, vyjma případů, ve kterých si musí vyžádat souhlas rady ŠPO.

Rada školské právnické osoby

Rada ŠPO je společně s ředitelem ŠPO orgánem ŠPO. Rada ŠPO především sleduje činnost příslušné ŠPO, dbá na zachování účelu, ke kterému byla zřízena, schvaluje základní dokumentaci, hospodaření a právní úkony majetkové povahy ŠPO.

Školská rada

Školská rada je poradním orgánem ředitele ŠPO, který umožňuje podílet se na řízení obsahu činnosti škol, jež příslušná ŠPO provozuje, pracovníkům ŠPO a zástupcům žáků těchto škol, případně zřizovateli.

Shromáždění Diakonie

Shromáždění Diakonie ČCE je specifickým orgánem v rámci organizace, jehož smyslem je otevřeně projednávat záležitosti života Diakonie ČCE v širším fóru, které tvoří zástupci výkonné, kontrolní i duchovenské složky, působící na všech úrovních Diakonie ČCE.

Děkujeme našim partnerům a dárcům

 

 

                   INBORN

                                                                    

                  

                                                                                                       

                                                                                              

                

    

NAZEV WEBU